Házirend

Házirend

HÁZIREND

 

BÜKKSZÉKFÜRDŐ

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A belépőjegy megváltásával a jelen HÁZIREND rendelkezéseit a fürdő vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, mely dokumentumban rögzített előírások és rendelkezések megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősség terheli. 

 

A FÜRDŐ NYITVATARTÁSA ÉS BELÉPŐJEGY ÁRAK

 

Az érvényes nyitvatartási rend és aktuális belépőjegy árak pénztárainknál jól látható módon és helyen kifüggesztve megtalálhatóak.  

Pénztár nyitás és zárás a bejáratoknál kifüggesztett tájékoztatásnak megfelelően történik.Pénztár zárást követő 30. percben záróra.A mindenkori záróra előtt 30 perccel a medencéket el kell hagyni. 

A megváltásától kilépésig 3 órára és 4 órára megváltott belépőjegyeknél az időkorlát letelte után minden megkezdett fél óra az egész napos belépőjegy áráig: 300 Ft. Kivétel bérleteink: minden megkezdett fél óra 300 Ft.Bérlet vásárlása esetén a bérlet lejárata napjáig lehet igénybe venni a bérlettípusnak megfelelő szolgáltatásokat.

Bükkszékfürdő nyitvatartását a fürdő vezetősége indokolt esetben (pl. hivatalos ünnepnapokon stb.) megváltoztathatja, de erről köteles a vendégeket lehetőleg előzetesen a honlapon, és a pénztáraknál kifüggesztve írásban tájékoztatni.Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok stb. esetén) jogosult a fürdő teljes vagy részleges lezárására,ezért a fürdő Üzemeltetője a vendégeknek kártérítéssel stb. nem tartozik.Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.

A fürdőbe belépéskor kérjük a pénztárban a megfelelő jegyet megváltani, ill. az egyéb belépésre vagy kedvezményre jogosító dokumentumot (bérlet, nyugdíjas igazolvány stb.) bemutatni, a pénztárostól a karórát átvenni, és azt távozásig viselni-, ill. megőrizni, valamint azt sértetlenül visszaszolgáltatni.

Amennyiben a vendég nem viseli a karórát, a Fürdő dolgozója távozásra szólíthatja fel.A belépésnél kapott karóra elvesztése, megrongálása stb. esetén a vendég köteles a kárt megtéríteni. A kártérítés összege az aktuális díjszabás szerint történik.

Kabin- és értékmegőrző szekrény használatáért kaució kerül felszámolásra, melynek összege az aktuális díjszabás szerint történik. Kabin- és értékmegőrző szekrény kulcsokat a belépőjegy megváltásának napján ugyanazon pénztárban szükséges leadni, ahol a belépőjegy megváltásra került. A kaució egyéb esetben nem kerül visszafizetésre.

A fürdő területén a hangosbemondás díjazás ellenében vehető igénybe. A fürdőbe belépés érkezési sorrendben történik. A fürdő igénybevétele csak a karóra érvényesítésével lehetséges.A fürdőjegy egyszeri be- és kilépésre jogosít. 

Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:

6 év alatt ingyenes Bükkszékfürdő látogatása. (Az életkort az Üzemeltető kérésére hitelt érdemlő módon igazolni köteles a nagykorú kísérő.)

Bükkszék településen állandó lakcímkártyával rendelkező lakosok (Ennek jogosultságát az Üzemeltető kérésére hitelt érdemlő módon igazolni kötelesa Vendég)

6-18 éves kor között gyermek belépőjegy váltására jogosult Vendégek.

Nyugdíjas korú (azaz a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerinti nyugdíjjogosultságot szerzett, és ezt hitelt érdemlően igazolni tudó) vendégek

Egyéb kedvezményes belépőjegyet a kedvezmény igénybevételére jogosító dokumentum felmutatása alapján válthatnak (igazolvány, lakcímkártya, kedvezményes kupon stb.)

A Bükkszékfürdő fenntartja a jogot arra, hogy a bemutatott kedvezményre jogosító igazolás hitelességéről maga határozzon. 

 

3. A biztonsági szempontból kockázatos területek ellenőrzése állandóan üzemelő video (kamera) rendszerrel történik.A felvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően tároljuk-, ill. amennyiben a felhasználására nem kerül sor, abban az esetben a felvételeket végérvényesen (és ugyancsak a jogszabályok szerint) töröljük. A felvételek kiadása kizárólag az arra jogosult hatóság számára történhet.

 

4. A fürdő szolgáltatásait és a szaunákat minden Vendég csak saját felelősségére és egészségi állapotának ismeretében veheti igénybe. A medencék igénybevételére kizárólag úszni tudó vendég jogosult abban az esetben, ha a medence vízmélysége ezt indokolja, mely vonatkozik az óriás csúszda-érkező medencére is, mely csúszda-érkező medence vízmélységéről a vendég köteles a csúszás megkezdésekor meggyőződni.

 

5. A fürdő területén, 14 éven aluli vendég csak szülői felügyeletmellett vagy felnőtt kísérettel tartózkodhat (az életkort az üzemeltető kérésére hitelt érdemlő dokumentummal, pl. diák igazolvány, személyi okmány stb. igazolni szükséges).

 

6. A figyelmeztető táblákon, piktogramokon stb. feltüntetett utasítások betartása minden vendég számára kötelező. Az szakszemélyzet utasításának betartása kötelező a csúszdák-, a medencék-, valamint a fürdő területén használható összes élményelem stb. igénybevételekor.

 

7. A szabadtéri medencék – ide nem értve a kiúszó-medencét – üzemelése, nyitásuk illetve zárásuk az időjárás függvénye.

 

8. A medencébe ejtett tárgyakért, értékekért stb. felelősséget nem vállalunk, lefolyók-, csővezetékek ez okból történő szétszedését, ellenőrzését stb. nem vállaljuk.

 

9. Aki a fürdő berendezési-, felszerelési tárgyaiban-, vagy a park növényzetében stb. szándékosan-, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, annak helyreállítási költségei a vendéget terhelik.

 

10. A fürdő területén a fokozott csúszásveszély miatt a fürdőpapucs használata javasolt.

 

11. A létesítmény területén üzemelő vendéglátó egységek ittas embert nem szolgálnak ki.

 

12. A fürdőt nem használhatják:

 

A lázas továbbá fertőző gyomor és bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő betegek.

A görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kórós elváltozással járó betegségben szenvedők.

Az ittas személyek.

A kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.

Akiknek nyílt sebük van.

A közerkölcsöt sértő módon viselkedők.

 

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személynél fenti tünetek megtalálhatók, úgy azoktól a belépés vagy a szolgáltatás igénybevétele szintén megtagadható.

Ha a vendég a fenti tisztasági feltételeknek nem felel meg, a Fürdő alkalmazottja pld.uszodamester, medenceőr, ügyeletes vezető, ügyvezető stb. jogosult felkérni a vendéget arra, hogy előzetes –Bükkszékfürdőtől független – orvosi vizsgálaton vegyen részt, annak megállapítására, hogy állapota nem jelent-e veszélyt a többi fürdővendégre.

 

 

13. A hatósági (egészségügyi stb.) rendelkezések betartása-, továbbá a többi fürdővendég zavartalan pihenése érdekében nem szabad:

 

A fürdőmedencéket előfürdő – lábmosó, zuhany – használata nélkül igénybe venni.

A fürdőt megfelelő fürdőruha nélkül igénybe venni.

Olajos-, napozótejes-, homokos stb. testtel a medencéket használni.

A fedett medenceterekben utcai cipőben vagy utcai ruhában közlekedni.

A medencékbe felhevült testel beugrani.

A medencék lépcsőlejáratait elfoglalni.

A medencék vizébe oldalról beugrálni ill. mások nyugalmát zavarni és őket a medence használatában akadályozni és veszélyeztetni.

 Biztonságosan úszni nem tudóknak a mélyvizet használni.

A medenceterekben étkezni-, dohányozni-, szeszes italt fogyasztani-, szemetelni és a medence-, ill. az egyéb tereket valamint a medencék vizét egyéb módon szennyezni.

A medencékbe-, medenceelőterekbe törékeny tárgyat(üveget, poharat stb.), vagy baleset-, sérülés-, megbotránkozás stb. előidézésére alkalmas tárgyakat bevinni.

A medencékben és a fedett fürdőterekben tisztálkodó szert használni.

A medencékbe labdát (strandlabdát kivéve), gumimatracotvagy bármilyen-, más fürdővendég zavarását okozó tárgyat bevinni.

Tűz- és robbanásveszélyes anyagot-, fegyvert-, vegyszert stb. behozni.

A vendéglátó egységekből ételt-, italt-, evőeszközt a medencetérbe vinni.

A fürdő területére bármilyen állatot bevinni.

A padokat-, székeket-, hintaágyakat-, ill. az egyéb felszerelési tárgyakat nem rendeltetésszerűen használni.

A fürdő területére gépjárművet-, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni 

Rádiót-, magnót-, CD-t-, hangszert stb. úgy hallgatni, illetve használni, hogy az mások nyugalmát zavarja.

Különnemű öltözőkbe és mellékhelyiségekbe más neműeknek bemenni 

Bármit árusítani-, szórólapot osztani, koldulni.

A közerkölcsöt-, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait bármilyen módon megsérteni. 

 

14. Ha a vendég a medence vizét szándékosan vagy gondatlanul szennyezi és azért a medencét le kell zárni, illetve annak vizét le kell engedni vagy a medencét ki kell fertőtleníteni stb., úgy annak költségét és ezen felül a medence használatának kieséséből eredő bevételkiesést ill. egyéb kárt a vendég köteles megtéríteni.

 

15. A Fürdőház területén előforduló rosszullét, kisebb baleset ellátására a medencetérben található úszómesteri pultban elhelyezett elsősegély doboz áll vendégeink rendelkezésére.Komolyabb sérüléskor az alkalmazott mentőt hív. Sérült részéről estleges ellenállásakor a mentő hívásának megtagadását lemondó nyilatkozat aláírásával a sérült nyilatkozik.

A Strandfürdő területén előforduló rosszullét, baleset ellátása az elsősegélynyújtó helyen történik, szakképzett dolgozóval, megfelelő eszközökkel.Az elsősegélynyújtó hely a fürdő használatával összefüggésben keletkezett bármilyen egészségügyi panasz esetén díjmentesen vehető igénybe.Az előforduló esetekről részletes naplóbejegyzés, jegyzőkönyv készül.Az ellátás megtörténtét – ill. a felek által indokoltnak tartott megjegyzéseket – a sérült-vagy annak kísérője, illetve az ellátó személy az aláírásával igazolja.

 

16. A tűzesetek megelőzése érdekében tilos:

Az öltözőkben-, kabinokban-, közlekedő folyosókon-, mellékhelyiségekben, ill. a fürdő zárt tereinek teljes területén dohányozni tilos.

Dohányozni bármely helyiségben, kivéve a kültéri Strandfürdő erre kijelölt területén.

Égő cigarettát műanyag szeméttárolóba, az éghető hulladék közé dobni.

Bármilyen tüzet-, ill. nyílt lángot okozó tevékenységet folytatni.

 

17. Kérjük, a menekülési útvonalakat-, menekülési ajtókat-, tűzcsapokat stb. szabadon hagyni.

 

18. A talált tárgyakat kérjük a Strandfürdő vagy a Fürdőház pénztárosainak leadni, és azt a „Talált tárgyak” füzetbe nyilvántartásba venni. A talált tárgyakat 30 napig őrizzük meg.

 

19. A fürdővendégek észrevételeiket-, panaszaikat valamennyi pénztárnál elhelyezett Vásárlók könyvében írásban tehetik meg, olvasható és pontos címmel. Bejegyzésre a fürdő vezetősége 30 napon belül írásban választ ad. 

  

20. Öltözőhelyiségek, értékmegőrzők használata:

 

 A fürdő területén az alábbi öltöző egységek találhatók:

Fürdőház koedukált öltöző

Kabinsor

Strandfürdő női öltöző

Strandfürdő férfi öltöző

Strandfürdőkoedukált öltöző

Szabadtéri öltöző fülke

 A Fürdőház koedukált öltöző használatának díját a belépőjegy ára tartalmazza. Az öltözőket a vendég önállóan használja a területre kialakított eljárások szerint.

Az öltöző szekrénybe való elhelyezése után a vendégnek meg kell győződnie a szekrény bezártságáról és arról, hogy öltözetét, és személyes tárgyait maradéktalanul elhelyezte-e az öltözőszekrényben.

Az öltözőszekrényben és az öltözőszekrényen kívül hagyott személyes ruházatért és tárgyakért a Fürdő felelősséget nem vállal. Továbbá, nem vállal felelősséget a fürdő területére, ill. a medencetérbe bevitt ruházati és egyéb tárgyakért sem.Nem javasolt nagy értékű ékszerekkel, készpénzzel stb. érkezni a fürdőbe, mert ezekért sem vállal felelősséget az üzemeltető.

A Fürdőház és a Strandfürdő területén korlátozott számban értékmegőrző szekrények állnak a vendégek rendelkezésére. Csak az itt elhelyezett értéktárgyakért vállal felelősséget az üzemeltető, a PTK 471§ alapján.

 

21.  Szauna használata:

 

A szaunát minden vendég kizárólag saját felelősségére és egészségi állapotának megfelelő módon használhatja.

A szaunákat megfelelő öltözetben vagy törölközőben, szaunalepedőben, az intim testrészeket takarva lehet igénybe venni.

A törölköző, szaunalepedő használata kötelező a szaunákban.

Szaunázás előtt, illetve két szaunázás között kötelező a tusoló használata.

A szauna előterében a papucs használata kötelező.

A szaunapadokra papucsban fellépni tilos.

A szaunában a vendég által bevitt illóolaj nem használható.

 

22. Gyermekmedence használata:

 

A nem szobatiszta gyermekek esetében kötelező a vízhatlan, speciális baby pelenkanadrág használata.

Felnőtt vendégek a gyermek medencét nem vehetik igénybe.

 

23. Csúszdák használata:

 

A csúszdákat mindenki csak saját felelősségére, egészségi állapotának ismeretében és megfelelő-, biztonságos úszni tudás esetén használhatja.

A csúszdákat csak a menetiránnyal megegyező irányba szabad használni.

Tilos állva, vagy menetiránynak háttal csúszni.

Induláskor az egymásra csúszás elkerülése érdekében a megfelelő menettávolságot be kell tartani. A medencébe történő megérkezésig újabb csúszó ember nem indulhat. 

Tilos a csúszdát ittas vagy bódult stb. állapotban igénybe venni.

Tilos 150 cm (egyes csúszdák esetében 140 cm) alatti gyermekeknek a csúszdákat – akár felnőtt felügyeletével akár anélkül –használni, kivételt képeznek ez alól a gyermekcsúszdák.

Tilos a biztonságosan úszni nem tudóknak a medencébe érkező csúszdákat igénybe venni.

Csúszni csak az indító állástól elindulva lehet.

A csúszdára alulról, illetve oldalról stb. felmászni tilos.

A csúszdák használatánál a lecsúszó személy ékszert és szemüveget stb. – ill. bármilyen olyan tárgyat, amely a csúszás közben saját maga vagy más számára sérülést okoz – nem viselhet. A vendég köteles a csúszdákat ápolt és rövidre vágott körmökkel igénybe venni. Köteles továbbá a hajviseletet olyan módon rendezni, hogy az az élményelemek használata közben balesetet, sérülést stb. ne okozzon.

 

 

24. Parkoló használata:

A kültéri parkoló őrzés nélkül működik. A parkoló térítésmentesen vehető igénybe.A parkolóban elhelyezett gépkocsikért, valamint a bennük esetlegesen okozott károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.A KRESZ szabályainak megszegéséből, és a parkoló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a károkozó teljes körű – közigazgatási-, polgári jogi stb. – felelősséggel tartozik.

 

 

 

 

A jelen Házirend a Bükkszékfürdő teljes területére vonatkozik.

A Házirendben foglalt előírásokat és a fürdő alkalmazottainak figyelemfelhívásait kérjük betartani.

Aki a jelen rendelkezésben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a fürdő és az egyéb létesítmények területéről kitiltható.

Jelen házirend 2020. január 15-én lép hatályba, rendelkezései kiterjednek minden vendégre, aki Bükkszékfürdő területére belép. 

Az Üzemeltető a jelen Házirend rendelkezéseinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja. 

A mindenkor kifüggesztett Házirend rendelkezései az irányadóak, de nem visszamenőleges hatállyal.

 

 

Bükkszék,  2020.január 15.

 

 

Sánta István László

Ügyvezető

3335 Bükkszék, Fürdő út 10. • +36 30 500 34 37 • info@bukkszekfurdo.hu