Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Indokolt esetben jogos érdeken alapuló adatkezelés is történhet.

A Bükkszék Termálstrand Kft által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Kft személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlést az ügyvezető ellenőrzi.

 A Kft az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaság a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályiról szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban Szvtv.) alapján elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. A megfigyelőrendszer többnyire kép rögzítésére alkalmas, de néhány esetben hangfelvétel is történik.

 Az Szvtv. 31. § (2) szerinti főszabály, a három munkanapos tárolási határidő érvényesül, a megfigyelés célja a vagyonvédelem, az emberi élet és a testi épség védelme.

A felvétel felhasználás hiányában a fenti határidő elteltével törlésre kerül. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

 Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak az ügyvezető férhet hozzá.

 Kamerakép zárolását csak az ügyvezető rendelheti el.

 Kamerakép zárolását kezdeményezheti:

  • a Kft-nél betekintési joggal rendelkező személy, amennyiben a felvételekbe való betekintés során olyan körülményt észlel, amely veszélyezteti az elektronikus megfigyelőrendszerrel elérni kívánt célt,
  • bárki, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti.

3335 Bükkszék, Fürdő út 10. • +36 30 500 34 37 • info@bukkszekfurdo.hu